Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar daarbij behoort dan ook een stil gehoorzamen, als hij zich tot ons nederbuigt, om zijn werk aan ons te doen. Waarom hij het nu juist zóó doet, verstaan wij niet, maar er komt een „na dezen" waarin alles zal verklaard worden. Zijn werk is nog niet af. Eerst als het af is en wij het in zijn geheel kunnen overzien, dan zullen wij het begrijpen. Maar eenmaal zal het af zijn. Hij die is opgestaan uit de dooden, behoeft zich door niets te laten ophouden om zijn doel te bereiken. Was het niet al in de dagen toen hij nog op aarde was na zijn opstanding, dat de grenzen van ruimte en tijd al voor hem begonnen •te verdwijnen. Waar vertoefde hij toen ? Wij weten het niet. Hoe kwam hij telkens tot de zijnen, ook als zij met gesloten deuren vergaderd waren ? Wij kunnen het niet zeggen. Welke verandering heeft er met hem plaats gehad, toen hij opvoer ten hemel? Wij kunnen er ons maar geen voorstelling van maken. Hij heeft de zijnen achtergelaten met vragen in het hart, maar toch ook met de verzekerdheid in het hart, dat zij op die vragen eenmaal het antwoord zullen ontvangen, en dat hij zelf bezig is om hen voor het recht verstaan van dat antwoord geschikt te maken. Nu is ons nog niet alles helder. Wij weten nog niet wat wij zijn zullen. Maar na dezen zullen wijfhet weten en hem rechtvaardigen. Dan smaken wij de blijdschap des wederziens, van den Heer allereerst, dien wij in ons leven dikwijls niet vin-

Sluiten