Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koor | Kom, o kom met al uw nooden,

— Vrede wordt u aangeboden; — Vlucht dan éér gij sterven moet, — Met uw zonde aan Jezus' voet.

2. Daar is niemand weggezonden, — Die om schuldvergeving bad! — Daar heeft ieder heil gevonden, — Alles wat hij noodig had.

3. Hoor bij dagen en bij nachten —

— Roept de Heiland: „Komt totMij".Waarom, waarom zoudt gij wachten? — Spoedig is uw tijd voorbij.

12. Ik heb een Heiland, een voorspraak hierboven, — En wie hier me ontvalle, mijn helper is daar; — Door liefde bewoog Hij mijn hart tot gelooven, — Och, of mijn verlosser uw Heiland ook waar!

Koor: Voor u is mijn bidden, voor u is mijn smeeking, — De bede mijns harten is pleiten voor u.

2. Ik vond een vrede, een rust, als op aarde _ Door wijsheid en vroomheid vergeefs werd gezocht, — Toen Jezus de liefde van God m' openbaarde, — Door 't bloed, dat verlossing en leven ons kocht.

3. O, mocht die blijdschap, die zalige vrede — Het deel zijn, dat gij bij dien Heiland ook zocht, — Aan 't Hem zoekend hart deelt dien vrede Hij mede, — Hij, die ook uw ziel met Zijn bloed heeft gekocht. |p

Sluiten