Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Hij zal geven, — Aan Zijn voeten nederleg, — Zal mijn lied voor eeuwig wezen: — „Jezus leidde m' al den weg*1

41. Zondaar ! is uw hart verslagen ? — Weet, dat God uw droefheid ziet; Stort gij tranen om uw zonden ? - O, weêrhoud die tranen niet,

Koor: Jezus roept u: Hoor Zijn stem

— Voor u stierf Hij: Kom tot Hem — Hij kan redden, Hij alléén.

2. Jezus buigt zich in ontferming — Tot u neêr, komt tot Hem nuf <$! Hij wil u met God verzoenen, — Daarom stierf Hij ook voor u.

3. Wacht niet tot den dag van morgen,

— Gij mocht soms Zijn licht niet zien,

— Jezus roept, laat hem niet wachten,

— Wil nu tot uw Heiland vliên.

4. Laat nu d'Eng'len in den Hemel, —

— Gansch van blijdschap zijn vervuld;

— Laat hen ook van u getuigen: — „Weêr een ziel verlost van schuld !"

42. Verblijdt u in Jezus uw Heer! — Gij allen oprechten van hart. — En gij, die uw deel hebt in Hem. — Hij neemt weg uw droefheid en smart

Koor: Juicht vrij! Juicht blij! — Verblijd u in Jezus, uw Heer! (2 keer). 2. Vreest niet, Want Hij is steeds met ons, — Hij blijft in den strijd ons nabij;

— Hoe sterk ook de vijand moog' zijn'

— De Heiland is sterker dan hij.

Sluiten