Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat het werkverbond, dat, na do schepping van alle dingen door den Zoon, is opgericht met den eersten Adam en het menschdom in hem tot gehoorzaamheid, was verbroken daar het menschdom er niet in was staande gebleven, heeft God Zijn Vrede-verbond geopenbaard.

Dit Verbond, waarvan bet Verbond der natuur („van den dag en den nacht") met Noach en zijne nakomelingen een uitvloeisel is, werd in de stilte der eeuwigheid in des Drieëenigen Raad ontworpen en bestaat door oneindige rechtvaardigheid, liefde en wijsheid.

Het is gegrondvest op den Zoon, onzen Heere Jezus Christus, als tweeden Adam en Hoofd van een aan Hem gegeven zaad uit het verloren menschdom en als gezalfd tot Verbondsmiddelaar.

Nadat Eva en de heiligen in den voortijd daarop gewezen en er toe geroepen waren, heeft de Verbonds-God het opgericht met Abram en zijn zaad, onder de belofte dat in hem alle geslachten des aardrijks of alle volken gezegend zouden worden.

Toen Jehovah het met het huis Israëls gemaakt en te niet gedaan had, is deszelfs Middelaar onze Heere Jezus Christus, als Borg des Verbonds, zelf opgetreden en heeft het op aarde gepredikt als het Koninkrijk Gods en der Hemelen. Hij, deszelfs eeuwige Koning en groote Hoogepriester verordineerde het aan zijne Apostelen voor de gansche aarde, en als het voltooid is, zal Hij het aan God en den Vader overgeven.

De H. Geest brengt daarin als in een genade-verbond dat zaad tot den Vader terug als Hij het wederbaart, levend maakt, opwekt met, overbrengt of inlijft in deszelfs Middelaar, den in den ouden dag beloofden en

Sluiten