Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de doopsverplichtingen mede op zich neemt *).

Een onecht kind van zulk eene, die tot de gemeente behoort door den Doop, zal, daar de zondeval der moeder het Genadeverbond, dat een Verbond is tot in duizend geslachten of tot eeuwige geslachten, d. w. z. zoolang de wereld bestaan zal, niet te niet maakt, op verlangen der moeder gedoopt worden, na boete, en onder verplichting dat zij zich in den weg zal stellen om tot geloofsbelijdenis te geraken, terwijl een Doopgetuige in dezen de plaats blijft vervullen van den geloovigen vader.

Uit deze uiteenzetting van het leerbegrip des H. Doops naar de Gereformeerde belijdenis, blijkt duidelijk dat in dit Sacrament niet iets geheimzinnigs plaats heeft, maar hoe de verborgenheid des Heeren of het heilgeheim naar Zijn Yreêverbond daarin klaar voorgesteld, aan Gods vrienden getoond of door het oprecht geloof verstaan en geëigend wordt, en hoe dit Sacrament als zegel van Gods genade in Zijn Yerbond, strekt tot versterking van dat geloof.

1) Betreffende het doopen der kinderen van ouders die Roomsch gebleven zijn en blijven, is er geenerlei aanwijzing in de Formulieren of Belijdenis der Hervormde Kerk. Dit kwam niet voor en men kon niet verwachten dat het zou voorkomen. Calvijn heeft daarover zijne meening doen kennen in zijne brieven aan Farel (C. R. XIV, 567 seqq.)

Sluiten