Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

milie Van Zuylen op 't kasteel verblijf houdt. Welk 'n indruk zal 't zien van dit alles geven aan hen die, sedert dezen ommekeer de ridderhofstad De Haar niet bezochten! In de onmiddellijke nabijheid, zooals men 't noemde: onder de muren der oude ruïne, bevonden zich toen verschillende oude boerenwoningen, daar waar 'n vijfhonderd jaar geleden de lijfeigenen van den heer woonden ... Toen evenwel 't voorvaderlijk slot weer in eere hersteld was en bij z'n herkregen kracht van ouds ook 'n gloed van nieuwheid straalde en toen rondom lusttuinen in den meest grootschen zin des woords werden aangelegd, toen konden die oude woningen met hare lage rieten of roode pannendaken, niet langer daar geduld worden, niettegenstaande hare schilderachtigheid die te meer uitkwam in tegenstelling met die harde, ernstige muren en trotsche torenspitsen van 't kasteel. Door minnelijke schikking werden ze onteigend en afgebroken, waardoor tevens de huidige eigenaar van „De Haar" weer in 't bezit kwam der uitgestrekte goederen, die bij 't

Sluiten