Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I NI I O U D

Blz.

KONINKLIJKE BOODSCHAP - 1

ONTWERP I:

WETBOEK VAN ADMINISTRATIEVE RECHTSVORDERING. Ontwerp van wet

BOEK I.

Algemeene Bepalingen.

Eerste Titel. Inleidende bepalingen Artt. 1—14

Tweede Titel. Van de partijen, hare vertegenwoor-

digers en raadslieden >> ^0

Derde Titel. Van de verplichtingen van partijen getuigen en deskundigen en van hunne aanspraak op vergoeding ,, 25 2J

Vierde Titel. Van de wraking en verschooning van

rechters >- 30—3 b IU

Vijfde Titel. Van de terechtzittingen ,, 37—41 12

Zesde Titel. Van de rechterlijke uitspraken „ 42 45 13

Zevende Titel. Van het nemen van inzage en het nemen of bekomen van afschrift van processtukken en rechterlijke uit-

spraken 11

Achtste Titel. Van de toezending van kennisgevingen, oproepingen en stukken en van de bekendmaking van ingestelde beroepen en aangewende rechtsmid-

delen » 51-59 lj

Sluiten