Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Negende Titel. Van de verwijzing van het rechtsgeding naar den onmiddellijk hoogeren

rechter of den hoogen raad Artt. 60—69 17

Tiende Titel. Slotbepalingen „ 70—73 18

BOEK II.

Van liet rechtsgeding in eersten aanleg.

Eerste Titel. Van de betrekkelijke bevoegdheid des rechters.

Afd. 1. Van de arrondissementsrechtbanken Artt. 74—75 19

,, 2. Van de gerechtshoven ... ,, 76—77 20

Tweede Titel. Van den termijn voor het instellen

van beroep >■ 78—82 20

Derde Titel. Van de wijze van behandeling voor de gerechtshoven.

Afd. 1. Van den aanvang van het rechtsgeding en de schriftelijke behandeling Artt. 83—99 21

,, 2. Van het voorbereidend onderzoek ,, 100—120 24

,, 3. Van de behandeling ter

terechtzitting 121—137 29

,, 4. Van eenige gronden van

niet-ontvankelijkheid 138—146 32

,, 5. Van de schorsing der tenuitvoerlegging van een

aangevallen besluit ,, 147—151 33

,, 6. Van de voeging en de

tusschenkomst ,, 152—158 34

,, 7. Van de schorsing van het rechtsgeding voor onbe-

paalden tijd ,, 159—165 35

,, 8. Van den afstand van het beroep, den dood en de verandering van den staat van partijen en het optreden van nieuwe vertegenwoordigers 166—168 37

,, 9. Van het bewijs , ,, 169—174 38

,, 10. Van de beraadslaging en

de beslissing ,, 175—190 39

Sluiten