Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Vierde Titel. Van de wijze van behandeling voor

de arrondissements-rechtbanken ... Artt. .191—192 42

BOEK III.

Van de gewone en de buitengewone rechtsmiddelen.

Eerste Titel. Van het hooger beroep Artt. 193—220 42

Tweede Titel. Van het beroep in cassatie ,, 221—247 48

Derde Titel. Van de nietigverklaring van gewijsden ,, 248—261 53

Vierde Titel. Van de herziening van onderling onvereenigbare gewijsden van den administratieven, den burgerlijken

of den strafrechter , 262—274 56

BOEK IY.

Eenige Titel. Van de rechtskracht en de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken Artt. 27/5—292 59

Slotbepaling 62

Memorie van toelichting'

Algemeene beschouwingen 63

Inleiding 03

HOOFDSTUK I.

De grondslagen der administratieve rechtspraak.

§ 1. Doel der administratieve rechtspraak 64

§ 2. Omvang der administratieve rechtspraak:

Nü. 1. Beperking ten aanzien van zekere organen van openbaar

gezag. Begrip „administratief orgaan" 65

N°. 2. Beperking ten aanzien van zekere daden der administratieve organen. Wetten, wettelijke voorschriften, besluiten, weigeringen en handelingen 66

Sluiten