Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

§ 23. De beginselen van procesrecht 98

Eerste beginsel. De rechter leidt het proces 98

Tweede beginsel. Het recht der partijen op mondeling gehoor 99

Derde beginsel. Bewijslevering ter openbare terechtzitting ... 99

Vierde beginsel. Beslissing naar vrije overtuiging 99

§ 24. De gang van het onderzoek in het algenieen 100

| 25. De enkelvoudigheid van het onderzoek. Openbare bekendmaking

der beroepen 100

| 26. De gewone rechtsmiddelen 102

§ 27. De vernietiging van gewijsden wegens nieuwe feiten 103

§ 28. De herziening van onderling onvereenigbare gewijsden 104

§ 29. De rechtsgeleerde raadsman der partijen; ten deele verplichte en

ten deele kostelooze rechtsbijstand 106

§ 30. De rechtskracht van het vonnis:

Nu. 1. Algemeene grens der rechtskracht 107

N°. 2. Inhoud der gebondenheid en gebonden personen bij

veroordeelingen en wettig- of onwettigverklaringen ... 107

NJ. 3. Inhoud der gebondenheid en gebonden personen bij

rechterlijke besluiten 109

N°. 4. De rechtskracht van rechterlijke besluiten en de beYoegdheid van administratieve organen, besluiten in te trekken, te wijzigen of te vernietigen 309

HOOFDSTUK V.

Administratie en administratieve rechtspraak.

§ 31. Administratief en rechterlijk beroep. Niet-ontvankelijkheid van het rechterlijk beroep, waar administratief beroep openstaat of

open heeft gestaan Hl

§ 32. De invloed van de invoering der administratieve rechtspraak op

de bestaande administratieve instanties 112

§ 33. Vernietiging en schorsing van besluiten door hoogere administratieve organen 112

§ 34. Intrekking of wijziging van besluiten door de administratieve

organen, die deze genoten hebben 114

HOOFDSTUK VI.

Verband lusschen de burgerlijke, de administratieve en de strafrechtspraak.

§ 35. De bevoegdheid van den burgerlijken rechter en het publiek recht 114 § 36. Praejudicieele geschillen 115

Sluiten