Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP VAN WET

Wij WILHELMINA, hij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassatt, enz., enz., enz.

Allen, die (leze zullen zien of liooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo wij in overweging genomen Lebben, dat liet wenschelijk is, de administratieve rechtspraak te regelen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Ntaten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, uitmakende het:

Wetboek van Administratieve Rechtsvordering,

EERSTE BOEK. Algemeene Bepalingen.

titel i.

Inleidende Bepalingen.

Artikel 1.

Onder administratief orgaan verstaat dit Wetlxiek iederen persoon of ieder college, binnen het Rijk, voortdurend of tijdelijk met eenig openbaar gezag bekleed.

Artikel 2.

Administratieve organen in den zin van liet voorgaande artikel zijn niet:

1°. de leden der rechterlijke macht, benevens de bijzitters en leiders

Sluiten