Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van voorbereidend onderzoek in administratieve zaken, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, leden der griffiën en van het openbaar ministerie inbegrepen;

2°. zij, die met de rechtspleging in militaire en schutterlijke strafzaken belast zijn, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, auditeurs, fiscalen, advocaat-fiscaal en griffiers inbegrepen;

3°. zij, die met het opsporen van strafbare feiten belast zijn, als zoodanig optredend;

4°. de leden van de raden van beroep, bedoeld in de wetten van 2? September 1892 (Staatsblad n°. 22-3) op de vermogensbelasting, van 2 October 1893 (Staatsblad n°. 149) tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere inkomsten en van 16 April 1890 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der personeele belasting, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de secretarissen inbegrepen;

5°. de leden van de hoofdcommissie, bedoeld in de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 124) tot herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de secretaris inbegrepen;

0°. de leden van den raad van beroep, bedoeld in de wet van 20 April 1895 (Staatsblad n°. 54), houdende nadere bepalingen omtrent de heffing* van invoerrecht naar de waarde der goederen, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de secretaris inbegrepen;

7°. de leden van den raad van tucht, bedoeld in de wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad n°. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de secretaris inbegrepen;

8°. de leden der Algemeene Rekenkamer, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de secretaris inbegrepen;

9°. de leden van de Sta ten-Generaal, als zoodanig alleen of vereenigd optredend, de griffiers inbegrepen;

10°. het Bureau van den Industrieelen Eigendom;

11°. ambtenaren van den Burgerlijken Stand, bewaarders der hypotheken, notarissen en deurwaarders.

Artikel 3.

Onder besluit van een administratief orgaan verstaat dit Wetboek iedere uitspraak van een administratief orgaan als zoodanig, die eenig publiekrechtelijk rechtsgevolg teweegbrengt.

Wetten en wettelijke voorschriften zijn geene besluiten in den zin van het eerste lid van dit artikel.

Sluiten