Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Onder handeling van een administratief orgaan verstaat dit W etboek iedere daad van zulk een orgaan als zoodanig.

Onder weigering van een administratief orgaan verstaat dit "Wetboek de weigering van zulk een orgaan, als zoodanig een besluit te nemen of eene handeling te verrichten.

Artikel 5.

Administratieve organen worden geacht het nemen van een besluit of het verrichten van eene handeling te weigeren, indien zij binnen zes maanden, nadat de verplichting tot besluiten of handelen ontstaan is, een besluit niet genomen of eene handeling niet verricht hebben.

Verdaging van een besluit kan slechts eenmaal en ten hoogste voor zes maanden plaats hebben.

Artikel 6.

Besluiten, handelingen of weigeringen, namens of in opdracht van een administratief orgaan bevoegdelijk genomen, verricht of uitgesproken, worden geacht genomen, verricht of uitgesproken te zijn door het administratief orgaan, in welks opdracht of namens hetwelk gehandeld is.

Artikel 7.

Administratieve organen, wier zetel niet door wet of wettelijk voorschrift aangewezen is, worden geacht hunnen zetel te hebben in de gemeente, waar zij hunne ambtsverrichtingen plegen te vervullen.

Artikel 8.

Onder wettelijke voorschriften verstaat dit "Wetboek algemeene maatregelen van bestuur benevens verordeningen en reglementen, door de bevoegde macht in provincie, gemeente, waterschap, veenschap of veenpolder vastgesteld, die algemeene regels inhouden.

Artikel 9.

Onder openbaar lichaam verstaat dit Wetboek, niet uitzondering van den Staat, iedere publiekrechtelijke corporatie of stichting, dieree htspersoonlijkheid bezit.

Artikel 10.

(hider ambtenaar verstaat dit Wetboek i wier, in voortdurende of tijdelijke publiekrechtelijke dienstbetrekking tot den Staat of eenig openbaar lichaam staande.

Sluiten