Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn onbevoegd, beroep m te stellen tegen weigeringen van anaere administratieve organen, indien zij bevoegd zijn, zelf te besluiten of te doen, hetgeen die andere organen weigeren te hesluiten of te doen.

Artikel 16.

Onmiddellijk belanghebbende bij besluiten van administratieve (organen, in administratief beroep genomen, zijn, in den zin van artikel 15, zij, die bevoegd waren het administratief beroep in te stellen.

Artikel 17.

In liet rechtsgeding, ontstaan door het instellen van beroep tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen, is:

1°. klager degene, die het beroep heeft ingesteld;

2°. verdediger het administratief orgaan, tegen welks besluit, handeling of weigering het beroep is ingesteld;

3°. medeklager degene, die hangende het rechtsgeding daarin partij wordt.

Artikel 18.

Indien het administratief orgaan, tegen welks besluit, handeling of weigering beroep is ingesteld, ophoudt of opgehouden heeft te bestaan, kan de rechter, voor wien het rechtsgeding aanhangig is, te allen tijde bij beschikking een ander administratief orgaan aanwijzen om ten name van den verdediger op te treden.

Artikel 19.

In het rechtsgeding, dat ontstaat door liet instellen van beroep tegen besluiten, handelingen of weigeringen, van Ons uitgegaan, worden Wij door den betrokken Minister vertegenwoordigd.

Artikel 20.

Indien een orgaan van openbaar gezag, dat een college is, als verdediger 'of klager optreedt, wordt het door zijnen voorzitter vertegenwoordigd.

Een college is evenwel bevoegd, aan een zijner leden de vertegenwoordiging in bepaalde rechtsgedingen of bepaalde sooi-ten van rechtsgedingen op te dragen.

Artikel 21.

Natuurlijke personen, onbekwaam in rechte te staan, en rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hunne vertegenwoordigers naar burgerlijk recht.

Met uitsluiting van de bepalingen der artikelen 103, 165 en 179 van

Sluiten