Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet Burgerlijk Wetboek, treden gehuwde vrouwen geheel zelfstandig in rechte- op.

Wederkeerige verzekering- of waarborgmaatschappijen worden vertegenwoordigd op de wijze, bij hare statuten ten aanzien van de vertegenwoordiging- in rechte bepaald, of, bij gebreke van zoodanige bepaling-, door hare bestuurders.

Artikel 22.

Voor partijen, die niet zelve in rechte kunnen staan en zonder wettelijken vertegenwoordiger zijn, kan een voorloopige. vertegenwoordiger worden benoemd, die voor haar in rechte zal optreden, totdat de wettelijke vertegenwoordiger opkomt. Hetzelfde kan geschieden, indien de verblijfplaats van den wettelijken vertegenwoordiger onbekend of van den zetel des rechters ver verwijderd i».

De voorloopige vertegenwoordiger wordt, op verzoek of ambtshalve, benoemd door den rechter, die bevoegd is, van het aanhangig gemaakte of te maken rechtsgeding kennis te nemen.

Artikel 23.

De partijen procedeeren in persoon of bij gemachtigde.

Zij kunnen zich bij het voeren van het rechtsgeding bedienen van den bijstand van eenen raadsman en zich door dezen doen vergezellen, waar zij in het geding optreden.

Als gemachtigden of raadslieden kunnen alleen optreden in het Kijk gevestigde personen.

Zij moeten, desgevorderd, hunne bevoegdheid aantoonen door het overleggen eener schriftelijke volmacht.

Advocaten en procureurs, als raadslieden optredende, zijn tot deze overlegging niet gehouden.

De rechter kan weigeren personen, die van het verleenen van rechtsgeleerde hulp hun beroep maken en geen advocaat of procureur zijn, als gemachtigden of raadslieden toe te laten.

Artikel 24.

• Een Minister kan bij besluit eenen ambtenaar aanwijzen, 0111 in bepaalde rechtsgedingen of bepaalde soorten van rechtsgedingen als gemachtigde voor hem op te treden.

TITEL III.

Van de verplichtingen van partijen, getuigen en deskundigen en van hunne aanspraak op vergoeding.

Artikel 25.

Ieder, die in den loop van een [rechtsgeding, ingevolge de voorschriften van dit Wetboek, ambtelijk of door eene 'partij als getuige,

Sluiten