Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deskundig© of partij is opgeroepen, is verplicht, aan die oproeping gevolg te geven.

Getuigen en deskundigen zijn verplicht in de gevallen, bij dit A\ etboek bepaald, den eed of de belofte te doen en getuigenis af te leggen of hunne diensten als deskundige te verleenen.

Artikel 26.

Yan het doen van den eed of de belofte kunnen zich verschoonen degenen, die eene der partijen in bloed- of aanverwantschap bestaan in de rechte lijn of in de zijlijn tot den tweeden graad ingesloten, alsmede de echtgenoot van eene der partijen.

Artikel 27.

Van het afleggen van getuigenis kunnen zich verschoonen degenen, die uit hoofde van hunnen stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleenlijk omtrent hetgeen, waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

Artikel 28.

Getuigen, deskundigen en partijen, die, ingevolge de voorschriften van dit Wetboek, ambtelijk zijn opgeroepen of met eene opdracht belast, ontvangen xrit 'sBijks kas vergoeding, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen tarief.

Getuigen en deskundigen, die door de partijen ter terechtzitting zijn opgeroepen, of aldaar of bij liet voorbereidend onderzoek zijn medegebracht, of, in verband met een aanhangig rechtsgeding, met eene opdracht zijn belast, ontvangen van de partijen, vergoeding, overeenkomstig gemeld tarief. Afwijkende afspraken zijn niet verbindend.

Artikel 29.

l)e ingevolge het voorgaande artikel verschuldigde vergoeding wordt volgens regels, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen, begroot:

a. door den rechter, voor wien, of den voorzitter van liet college, waarvoor het rechtsgeding dient of gediend heeft;

h. voor zoover de vergoeding betreft, verschuldigd aan partijen, getuigen en deskundigen, die door den rechter-commissaris voor administratieve zaken of den kantom-echter opgeroepen of met eene opdracht belast zijn, door dien leider van het voorbereidend onderzoek.

De begrooting der ingevolge artikel 28, lid 2, verschuldigde vergoeding is op de minuut uitvoerbaar, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Sluiten