Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL IV.

Van de wraking en verschooning van rechters.

Artikel 30.

Ieder lid van den hoogen raad, van een gerechtshof of van eene arrondissements-rechtbank, die over een rechtsgeding zit, kan zich versclioonen en door ieder der partijen worden gewraakt:

1°. indien de betrokken raadsheer of rechter een rechtstreekseh persoonlijk belang bij het geschil heeft.;

2°. indien hij aan eene der partijen in bloed- of aanverwantschap bestaat tot den vierden graad ingesloten;

3°. indien, op zijn beklag1 of door zijn toedoen, binnen het jaar vóór de wraking, tegen eene der partijen of haar echtgenoot of bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn, eene vervolging wegens misdrijf heeft plaats gehad ;

4°. indien hij een schriftelijk advies in de zaak gegeven heeft;

5°. indien hij, hangende het geding, van iemand, die bij de zaak belang heeft, geschenken heeft ontvangen of geschenken hem zijn beloofd en hij deze belofte heeft aangenomen;

6°. indien hij, zijne vrouw, hunne bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn een verschil over een gelijksoortig onderwerp hebben, als hetwelk tusschen partijen in geschil is;

7°. indien een burgerlijk rechtsgeding tusschen hem, zijne vrouw, hunne bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn en eene der partijen hangende is;

8°. indien liij voogd, toeziende voogd, curator of toeziende curator, vermoedelijk erfgenaam of begiftigde is van eene der partijen, of indien eene der partijen zijn vermoedelijke erfgenaam is;

9°. indien hij is bewindvoerder van eenige stichting, maatschappij of lichaam van bestuur of commissaris van eene naamlooze vennootschap, welke partij in de zaak is;

10°. indien een liooge graad van vijandschap bestaat tusschen hem en eene der partijen;

11°. indien tusschen hem en een der partijen, sedert den aanvang van het rechtsgeding of binnen zes maanden vóór de behandeling deizaak ter terechtzitting, beleedigingen of bedreigingen hebben plaats gehad.

Artikel 31.

De verschooning of de wraking wordt onmiddellijk, na den aanvang van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting, voorgedragen of voorgesteld.

Sluiten