Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL V.

Van de terechtzittingen.

Artikel 37.

De terechtzittingen worden gehouden ter standplaats van het gerecht, tenzij de rechter of, indien het rechtsgeding voor een college dient, de voorzitter, tot heter verstand van de verklaringen der te hooren partijen, getuigen of deskundigen, de terechtzitting belegt op of nabij de plaats, waar tot het geding betrekkelijke feiten zijn geschied.

Indien de rechter of de voorzitter van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft de griffier hiervan tijdig kennis aan de partijen.

De terechtzitting kan nimmer belegd worden buiten het rechtsgebied van het gerecht.

Artikel 38

De terechtzittingen zijn openbaar.

In het belang der openbare orde of zedelijkheid of op verzoek van eene der partijen, indien deze aantoont, dat zulks noodzakelijk is voor hare belangen, kan van dezen regel worden afgeweken.

Zoodra een verzoek, als in het tweede lid bedoeld, ter terechtzittingwordt gedaan, wordt het publiek verwijderd en worden de deuren gesloten, totdat de verzoeker zijn verlangen mondeling heeft toegelicht en aan de andere verschenen partijen de gelegenheid is gegeven, van haar gevoelen te doen blijken. Over het verzoek wordt onmiddellijk uitspraak gedaan.

Artikel 39.

Van liet verhandelde ter terechtzitting wordt door den griffier een proces-verbaal opgemaakt, dat door hem met den rechter of, indien liet rechtsgeding voor een college dient, met den voorzitter, binnen tweemaal vierentwintig uren onderteekend wordt.

Verklaringen en vorderingen van eene partij worden op haar verzoek in liet proces-verbaal vernield.

Artikel 40.

Indien de voorzitter van een college verhinderd is, liet proces-verbaal eener terechtzitting te onderteekenen, geschiedt dit door het oudste lid. dat over de behandelde zaken gezeten heeft.

Dij verhindering van den griffier of den rechter wordt de reden daarvan in liet proces-verbaal vermeld.

Artikel 41.

De rechter of, indien liet rechtsgeding voor een college dient, (le voorzitter handhaaft de orde ter terechtzitting. Hij is bevoegd, daarbij de hulp der openbare burgerlijke of gewapende macht in te roepen.

Sluiten