Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien op eene terechtzitting de stilte of orde wordt verstoord of teekenen van goed- of afkeuring gegeven worden, kan de schuldige worden verwijderd en, zoo noodig, tot na afloop in bewaring worden gehouden.

TITEL VI.

Van de rechterlijke uitspraken.

Artikel 42.

Alle rechterlijke uitspraken zijn gedagteekend en behelzen:

1°. de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen der partijen, vertegenwoordigers en gemachtigden;

2°. de gronden der uitspraak;

•3°. eene stellige beslissing:

O O "

4°. den naam van den rechter, die over de zaak gezeten heeft of, Ündien het rechtsgeding voor een college dient, de namen van den voorzitter en van hen, die met hem over de zaak gezeten hebben.

Artikel 43.

Alle vonnissen en arrest-en worden ter terechtzitting uitgesproken.

Beschikkingen worden niet ter terechtzitting uitgesproken, tenzij dit Wetboek anders bepaalt.

Door een college gewezen rechterlijke uitspraken, die ter terechtzitting uitgesproken worden, kunnen, in tegenwoordigheid van den griffier, door den voorzitter alleen uitgesproken worden.

Artikel 44.

Alk' rechterlijke uitspraken worden door den rechter, die, of dooiden voorzitter van het college, dat haar gewezen heeft, en door den griffier binnen tweemaal vierentwintig uren onderteekend.

Indien de rechterlijke uitspraak ter terechtzitting wordt uitgesproken, wordt zij in het proces-verbaal der terechtzitting opgenomen.

Artikel 45.

Indien de voorzitter van een college verhinderd is, eene rechterlijke uitspraak te onderteekenen, geschiedt dit door liet oudste lid, dat over de zaak gezeten heeft.

Bij verhindering van den griffier of van den rechter wordt de reden daarvan in de uitspraak vermeld.

Sluiten