Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL VIL

Van het nemen van inzage en het nemen of bekomen van afschrift van processtukken en rechterlijke uitspraken.

Artikel 46.

Van alle rechterlijke uitspraken zendt de griffier binnen drie dagen, nadat zij zijn gewezen, een door lieni onderteekend afschrift aan de partijen.

Het afschrift vermeldt, of en binnen welken termijn tegen de uitspraak verzet, hooger beroep of beroep in cassatie ingesteld kan worden.

Afschriften worden niet g'ezonden aan de partij, die verklaart deze niet te verlangen.

Artikel 47.

Onverminderd de bepaling van het voorgaand artikel kunnen partijen in en belanghebbenden bij een rechtsgeding ter griffie inzage nemen en, tegen belooning volgens liet. tarief in strafzaken, afschrift nemen of bekomen van de processtukken van het geding en de daarin gewezen uitspraken.

Artikel 48.

Indien eene partij aantoont, dat zulks noodzakelijk is voor hare belangen, kan de rechter, voor wien, of de voorzitter van het gerecht, voor hetwelk het rechtsgeding dient, op haar verzoek bij beschikking bepalen, dat alleen de partijen van de tot bewijs dienende bescheiden van het geding inzage of afschrift mogen nemen of bekomen.

Artikel 49.

Indien de griffier weigert inzage te verleenen, afschriften te laten nemen of te verstrekken, beslist de rechter, voor wien, of de voorzitter van liet college, voor hetwelk het rechtsgeding dient of gediend heeft, bij beschikking op het verzoek van dengene, die beweert partij of belanghebbende te zijn.

Artikel 50.

Aan de partij, die tegen eene rechterlijke uitspraak een rechtsmiddel wenscht aan te wenden of eene rechterlijke uitspraak wenscht ten uitvoer te leggen, wordt op haar verzoek krachtens beschikking van den rechter, voor wien, of van den voorzitter van het college, voor hetwelk liet rechtsgeding gediend heeft, kosteloos een afschrift der uitspraak verstrekt, indien de partij ten genoege van den rechter of den voorzitter van haar onvermogen doet blijken.

Sluiten