Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TITEL "VIII.

Van de toezending van kennisgevingen, oproepingen en stukken en van de

bekendmaking van ingestelde beroepen en aangebeende rechtsmiddelen.

Artikel 51.

Alle ambtelijke kennisgevingen en oproepingen, in dit Wetboek voorgeschreven, geschieden schriftelijk en bij te adviseeren dienstbrief.

Iedere ambtelijke toezending van stukken, in dit Wetboek voorgeschreven, geschiedt bij te adviseeren dienstbrief.

De griffier vermeldt op alle door hem verzonden kennisgevingen, oproepingen en stukken den dag der verzending.

Artikel 52.

Alle van partijen uitgaande kennisgevingen aan gerechten, voorzitters van gerechten of leiders van voorbereidend onderzoek, geschieden •schriftelijk en bij aangeteekenden brief met vrijstelling van port.

Iedere van partijen uitgaande toezending van stukken aan gerechten, voorzitters van gerechten of leiders van voorbereidend onderzoek, geschiedt bij aangeteekenden brief met vrijstelling van pori.

Artikel 53.

De griffier geeft, onverwijld aan den afzender kennis van den dag der ontvangst van kennisgevingen en stukken, die door de partijen aan heti gerecht of den voorzitter van het gerecht per post toegezonden zijn.

De griffier teekent onverwijld den dag der ontvangst op de ingezonden stukken en kennisgevingen en daarbij overgelegde afschriften aan. Hij vergelijkt deze stukken met de daarvan, ingevolge de voorschriften van dit Wetboek, overgelegde afschriften en teekent deze, desnoods na verbetering, voor eensluidend afschrift.

Artikel 54.

Toezending op de wijze, in de artikelen 51 en 52 bedoeld, kan worden vervangen door terhandstelling tegen gedagteekend ontvangbewijs :

1°. aan den griffier, indien het geldt eene kennisgeving of een stuk, voor een gerecht of den voorzitter van een gerecht bestemd;

2°. aan den leider van voorbereidend onderzoek, indien het geldt eene kennisgeving of een stuk, voor dezen bestemd;

3°. aan den geadresseerde of een van diens huisgenooten in alle andere gevallen.

Artikel 55.

In geval van toezending door middel van de post geldt de dag van verzending als dag van ontvangst.

Sluiten