Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op aanvrage van den rechter, voor wien, of van den voorzitter van liet college, voor hetwelk het rechtsgeding dient of gediend heeft, geeft de administratie der posterijen schriftelijk inlichtingen omtrent den dag van verzending.

Artikel 56.

De administratie der posterijen zendt onbestelbare oproepingen, kennisgevingen en stukken onverwijld aan den afzender terug.

De griffier maakt de terugzending van door hem verzonden oproepingen, kennisgevingen en stukken onverwijld in de Nederlandsche Slaatscotirant bekend.

De bekendmaking en opneming geschiedt, kosteloos.

Artikel 57.

De griffier maakt onverwijld in de Nederlandsche Staatscourant bekend:

1°. den dag, waarop tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen beroep is ingesteld of tegen einduitspraken een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel is aangewend;

2°. den dag, voor de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting bepaald;

3°. de verwijzing en de terugwijzing van het rechtsgeding, nis in de artikelen 60 en 65 bedoeld;

4°. de beslissing van de einduitspraak.

Artikel 58.

Iedere bekendmaking houdt bovendien in:

1°. de benaming en den zetel van het gerecht;

2°. den naam van den verdediger;

3°. eeiie beknopte omschrijving van het besluit, de handeling, de weigering of de rechterlijke uitspraak, waartegen het beroep of hel rechtsmiddel gericht is.

De bekendmaking en opneming geschiedt kosteloos.

Artikel 59.

De griffier zendt een afschrift der bekendmaking, in artikel 57 onder n°. 1 bedoeld :

1°. voor zoover beroepen betreft, aan den verdediger;

2°. voor zoover rechtsmiddelen betreft, door een der partijen aangewend, aan ieder der andere partijen.

Sluiten