Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 65.

Zoolang' de dag voor de behandeling ter terechtzitting nog niet is bepaald, kan, bij beschikking, het verwezen rechtsgeding door den rechter, naar wien het is verwezen, worden teruggewezen naar den

rechter, die het verwezen heeft.

Indien de hooge raad een door eene rechtbank verwezen rechtsgeding terugwijst, kan hij het terugwijzen naar liet gerechtshof, binnen welks rechtsgebied zich de zetel der rechtbank bevindt.

De terugwijzing kan slechts plaats hebben, indien de verwijzing ten onrechte blijkt geschied te zijn.

Artikel 06.

Het teruggewezen rechtsgeding wordt hervat in den staat, waarin het zich ten tijde der terug-wijzing bevindt.

Indien de hooge raad een door eene rechtbank verwezen geding naar een gerechtshof terugwijst, wordt het afgedaan overeenkomstig de voorschriften van den derden titel van liet Tweede Boek.

Artikel 67.

Ingeval van terugwijzing zendt de griffier van den hoogeren rechtei de processtukken, benevens een afschrift der uitspraak, onverwijld jtv ter griffie van den rechter, naar wien het rechtsgeding teruggewezen is.

Artikel 68.

Alvorens over de verwijzing of de terugwijzing' te beslissen, kan de

rechter de partijen hooren.

])e rechter, of indien het rechtsgeding voor een college dient, de voorzitter stelt onverwijld den dag voor het verhoor der pai tijen tei terechtzitting vast. De griffier brengt die dagbepaling ter kennis van de partijen.

Artikel 65).

15ii het verhoor kan ieder der partijen mondeling de gronden uiteenzetten, waarop hij de verwijzing of de terugwijzing wenscht of

lHHet(1ยป'erecht beslist Dij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie dagen na het, verhoor of, indien dit met plaats heeft, zoo spoedig mogelijk.

TITEL X.

Slotbepalingen.

Artikel 70.

Indien de laatste dag van eenen in dit Wetboek voorgeschreven termijn op eenen Zondag of algemeen erkenden Christelijken feestdagvalt, wordt de termijn verlengd tot en met den eerstvolgenden werkdag.

Sluiten