Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeeling II.

Van de gerechtshoven.

Artikel 7(5.

Het beroep tegen besluiten, in administratief beroep genomen, wordt ingesteld bij liet liof, binnen welks rechtsgebied zich de zetel bevindt van het orgaan, tegen welks besluitj, handeling of weigering administratief beroep ingesteld is.

Artikel 77.

Indien geen ander hof bevoegd is, neemt liet hof te Amsterdam van het beroep kennis.

TITEL II.

Van den termijn voor het instellen van beroep.

Artikel 78.

Heit beroep tegen besluiten van administratieve organen wordt ingesteld binnen dertig dagen na den dag, waarop het besluit aan den klager toegezonden is.

Besluiten, die overeenkomstig wetten of wettelijke voorschriften openbaar bekend gemaakt zijn, worden geacht op den dag dier bekendmaking aan den klager te zijn toegezonden.

Artikel 79.

Indien een besluit niet aan den klager is toegezonden, doch geacht wordt aan liem toegezonden te zijn, wordt het beroep daartegen ingesteld binnen zestig dagen na den dag, waarop liet besluit genomen is.

Artikel 80.

Het beroep tegen handelingen van administratieve organen wordt ingesteld binnen zestig dagen na den dag, waarop de handeling verricht is.

Artikel 81.

Het beroep tegen weigeringen van administratieve organen wordt ingesteld binnen zestig dagen na den dag, waarop de weigering uitgesproken is of geacht wordt uitgesproken te zijn.

Artikel 82.

Indien een beroep na afloop van den daarvoor bepaalden termijn is ingesteld, houdt het gerecht het verzuim voor gedekt, als de klager

Sluiten