Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alvorens het gerecht een verzet nietig verklaart, stelt (1e voorzitter dengene, die verzet gedaan heeft, in de gelegenheid, binnen eenen bepaalden termijn het gepleegd verzuim te herstellen.

Tegen nietigverklaring van het verzet staat geene hoogere voorziening open.

Artikel 98.

Indien een ingesteld beroep niet bij beschikking afgedaan of eene beschikking ten gevolge van verzet vervallen is, doet de voorzitter zoo spoedig mogelijk een afschrift van het door ieder der partijen ingezonden klaagschrift aan de andere partijen toekomen.

Artikel 99.

De partijen kunnen naar aanleiding van ieder haar toegezonden klaagschrift, binnen veertien dagen na ontvangst van een afschrift, ter griffie van het gerecht een vertoogschrift indienen.

De voorzitter kan dezen termijn op verzoek eener partij verlengen.

Van liet vertoogschrift van iedere partij doet de voorzitter zoo spoedig mogelijk een afschrift aan de andere partijen toekomen.

2de Afdeeling.

Van het voorbereidend onderzoek.

Artikel 100.

Xadat de vertoogschriften ingediend of de termijnen voor hunne indiening verloopen zijn, kan de voorzitter overeenkomstig de voorschriften dezer afdeeling voorbereidend onderzoek doen of gelasten.

Artikel 101.

De voorzitter is bevoegd, aan organen van openbaar gezag en aan ambtenaren schriftelijke inlichtingen te vragen omtrent bepaalde feitelijke punten, die voor de beslissing van het aanhangig rechtsgeding van gewicht kunnen zijn.

De inlichtingen worden binnen den door den voorzitter bepaalden termijn verstrekt, voor zoover zij punten betreffen, aan het orgaan van openbaar gezag of den ambtenaar als zoodanig bekend.

De inlichtingen worden geweigerd, indien hare verstrekking in strijd zou zijn met de verplichting tot geheimhouding, bij de wet aan het orgaan van openbaar gezag of den ambtenaar opgelegd.

Artikel 102.

De voorzitter is bevoegd, aan onderofficieren der maréchaussee en rijksveldwachters op te dragen, inlichtingen in te winnen omtrent bepaalde feitelijke punten, die voor de beslissing van het aanhangig

Sluiten