Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsgeding van gewicht kunnen zijn, en van hunne bevinding procesverbaal op te maken en in te zenden.

Artikel 103.

De voorzitter is bevoegd, omtrent bepaalde feitelijke punten voorbereidend onderzoek op te dragen aan:

1 . rechters-commissarissen voor administratieve zaken en kantonrechters ;

I . commissarissen van rijks- of gemeentepolitie en in gemeenten, waar zoodanige commissaris ontbreekt, aan de burgemeesters; 3°. inspecteurs van den arbeid;

4°. inspecteurs van de volksgezondheid.

Met toestemming van den voorzitter kan de inspecteur van den arbeid het onderzoek opdragen aan eenen onder hem werkzaam gestelden adjunct-inspecteur.

Artikel 104.

Het gerechtshof benoemt bij iedere arrondissements-rechtbank uit hare leden een of meer rechters-commissarissen, belast met het voorbereidend onderzoek in administratieve rechtsgeding'eu.

Artikel 105.

De rechters-commissarissen voor administratieve zaken worden voor den tijd van twee jaren aangesteld.

Echter zal het voorbereidend onderzoek eener zaak worden voortgezet en ten einde gebracht door dengene, die het heeft begonnen. De rechters-commissarissen zijn steeds weder benoembaar.

Artikel 106.

Indien de rechter-commissaris tijdelijk verhinderd is, wijst de rechtbank eenen anderen rechter voor de waarneming van zijnen dienst aan.

Daar, waar meer dan één rechter-commissaris is, zal de dienst Van dengene, die verhinderd is, bij voorkeur door den anderen worden waargenomen.

Artikel 107.

De leider van voorbereidend onderzoek is, ter uitvoering der hem verstrekte opdracht, bevoegd:

1°. de personen, hem door den voorzitter opgegeven of andere, wier verhoor hem wenschelijk voorkomt, als getuigen of deskundigen op te roepen, om te verschijnen op de plaats bij die oproeping vermeld, ten einde gehoord te worden;

2° aan deskundigen op te dragen, schriftelijk van advies en verslag te dienen, binnen den door liem bepaalden termijn ;

Sluiten