Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. eene partij op te roepen, om te verschijnen op de plaats, bij die oproeping1 vermeld, ten einde gehoord te worden;

4°. vergezeld van de door hem volstrekt noodzakelijk geachte getuigen en deskundigen alle plaatsen, waar eenig feitelijk punt, dat voor de beslissing van het aanhangig rechtsgeding van gewicht kan zijn, tot klaarheid kan worden gebracht, binnen te treden, ten einde daar plaatselijk onderzoek te doen;

5°. inzage en afschrift te nemen van de onder organen van openbaar gezag of ambtenaren als zoodanig berustende boeken en bescheiden voor zoover deze betrekking hebben op eenig feitelijk punt, dat voor de beslissing van het aanhangig rechtsgeding van gewicht kan zijn.

Het nemen van inzage en afschrift wordt geweigerd, indien liet vergunnen daarvan in strijd zou zijn met de verplichting tot geheimhouding, bij de wet aan liet orgaan van openbaar gezag of den ambtenaar opgelegd;

6°. aan organen van openbaar gezag en aan ambtenaren schriftelijke inlichtingen te vragen omtrent feitelijke punten, die voor de beslissing van het aanhangig rechtsgeding van gewicht kunnen zijn.

De inlichtingen worden, binnen den door den leider van het voorbereidend onderzoek bepaalden termijn, verstrekt, voor zoover zij punten betreffen, aan het orgaan van openbaar gezag of den ambtenaar als zoodanig bekend. .

De inlichtingen worden geweigerd, indien hare verstrekking in strijd zou zijn met de verplichting tot geheimhouding, bij de wet aan het orgajan van openbaar gezag of den ambtenaar opgelegd;

7°. aan onderofficieren der maréchaussee en rijksveldwachters op te dragen, inlichtingen in te winnen omtrent bepaalde feitelijke punten, die voor de beslissing van het aanhangig rechtsgeding van gewicht kunnen zijn, en van hunne bevinding proces-verbaal op te maken en in te zenden.

Artikel 108.

Indien eene partij een natuurlijk persoon is, onbekwaam m rechte te staan, kan zij in persoon of bij haren vertegenwoordiger of kunnen beiden door den leider van liet voorbereidend onderzoek opgeroepen

worden. . , ...

Indien een orgaan van openbaar gezag, dat een college is, als partij optreedt, kunnen alle of een of meer -der leden van het college dooiden leider van liet voorbereidend onderzoek opgeroepen worden.

De opgeroepenen kunnen zoowel te /.amen als afzonderlijk gehoord

worden.

Artikel 109.

De leiders van voorbereidend onderzoek, behalve de rechter-commissaris en de kantonrechter, oefenen de in artikel 107 onder de nemers 2, 3, 4. 5, 0 en 7 omschreven bevoegdheden slechts uit, krachtens bijzondere schriftelijke machtiging van den voorzitter.

Sluiten