Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoover de Rijkswerkplaatsen en Rijksfabrieken en de inrichtingen, bedoeld in artikel 24 der Hinderwet betreft, kan de bijzondere schriftelijke machtiging tot het binnentreden, in artikel .107 n°. 4 bedoeld, slechts aan de inspecteurs van den arbeid verleend worden.

Artikel 110.

In plaatsen, welke tevens woningen of alleen door eene woning toegankelijk zijn, treedt de leider van voorbereidend onderzoek, vergezeld van de door hem volstrekt noodzakelijk geachte getuigen en deskundigen, tegen den wil van den bewoner niet binnen, dan op vertoon van eenen bijzonderen schriftelijken last van den voorzitter en in tegenwoordigheid van den kantonrechter, den burgemeester, eenen wethouder der gemeente of eenen commissaris van politie.

Van dit binnentreden wordt door den leider van het voorbereidend onderzoek een proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vierentwintig uren aan den bewoner in afschrift medegedeeld wordt.

Artikel 111.

De leider van voorbereidend onderzoek vervult zijne ambtsverrichtingen slechts binnen zijn ambtsgebied.

Getuigen of deskundigen, die buiten liet ambtsgebied van den leider van voorbereidend onderzoek verblijven, mogen niet dan krachtens bijzondere machtiging van den voorzitter opgeroepen worden.

Artikel 112.

De leider van voorbereidend onderzoek handhaaft de orde ter plaatse, waar hij zijne ambtsverrichtingen vervult. Hij is bevoegd, daarbij de hulp van openbare burgerlijke of gewapende macht in te roepen.

Indien bij eene ambtsverrichting de stilte of orde wordt verstoord of teekenen van goed- of afkeuring gegeven worden, kan de schuldige worden verwijderd en, zoo noodig, tot na afloop in bewaring worden gehouden.

Artikel 113.

De leider van voorbereidend onderzoek brengt tijd en plaats van ieder voorgenomen onderzoek, behalve het in artikel 107 onder nummer G en 7 vermelde, zoo mogelijk tijdig vooraf ter kennis van de partijen.

Deze kunnen bij liet onderzoek tegenwoordig zijn en verzoeken, dat door haar medegebrachte personen als getuige of deskundigen gehoord zullen worden.

De leider van voorbereidend onderzoek, die liet in artikel 107 onder nummer ti, 4 en 5 bedoelde onderzoek doet, kan bevelen, dat dit geheel of gedeeltelijk plaats hebbe buiten tegenwoordigheid van eene partij, eenen gemachtigde of raadsman.

Sluiten