Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3de Afdeeling.

Van de behandeling ter terechtzitting.

Artikel 121.

Het rechtsgeding wordt ter terechtzitting behandeld op den door den voorzitter bepaalden dag, dien de griffier tijdig ter kennis van de partijen brengt.

De behandeling ter terechtzitting heeft niet plaats, voordat de vertoogschriften ingediend of de termijnen voor hunne, indiening verloopen zijn en het voorbereidend onderzoek, indien dit geschiedt, ten einde gebracht is.

Artikel 122

oor de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting worden alle daarop betrekking hebbende stukken, hetzij de oorspronkelijke stukken, hetzij door den griffier gewaarmerkte afschriften daarvan:

a. voor door den voorzitter te bepalen termijnen ter inzage gezonden aan de leden, die voor de behandeling zullen zitting nemen;

b. gedurende ten minste zes dagen ter griffie nedergelegd, ter kostelooze inzage van partijen en belanghebbenden.

De voorzitter bepaalt den onder a bedoelden termijn op ten minste t-w ee dagen, tenzij om bijzondere redenen de bepaling van een korteren termijn dringend noodzakelijk is.

De griffier brengt de nederlegging ter griffie tijdig ter kennis van de partijen. De kennisgeving vermeldt de tot bewijs dienende bescheiden, die ter griffie nedergelegd zijn.

Artikel 123.

De voorzitter opent, leult en sluit de terechtzitting.

Hij draagt de te behandelen rechtsgedingen voor en zorgt, dat deze op doelmatige wijze tot beslissing gebracht worden.

Artikel 124.

De voorzitter doet de behandeling van ieder rechtsgeding een aan\ ang nemen, door de partijen, hare gemachtigden en raadslieden af te vragen hunne namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen.

De behandeling wordt onafgebroken voortgezet, behoudens de gevallen, waarin de wet onderbreking toelaat.

Artikel 125.

. toestemming van het gerecht is de klager bevoegd, de omschrijving van het aangevallen besluit- of de aangevallen handeling of weigering te wijzigen.

Sluiten