Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 135.

Het gerecht kan, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting schorsen tot het bij liet arrest van schorsing bepaalde tijdstip.

De opgeroepen partijen, getuigen en deskundigen zijn verplicht, zonder nieuwe oproeping op dit tijdstip te verschijnen, tenzij bet gerecht ben van die verplichting ontslaat.

Artikel 136.

Het gerecht beslist bij arrest alle ter terechtzitting rijzende geschillen, betreffende de wijze van behandeling van het rechtsgeding aldaar.

Artikel 137.

Aan ieder der partijen wordt op haar verzoek door den voorzitter het woord verleend, voor het uitoefenen der haar toegekende bevoegdheden.

Voordat de behandeling van liet rechtsgeding ter terechtzitting gesloten wordt, heeft ieder der partijen het recht het woord te voeren.

De voorzitter deelt vervolgens mede, wanneer het gerecht uitspraak zal doen.

4<le Afdeeling.

Van eenigc gronden van nifit-ontvankelijkkeid.

Artikel 138.

Niet-ontvankelijk is het. beroep, ingesteld:

1 °. na afloop van den daarvoor bepaalden termijn;

2°. door eenen klager, onbevoegd beroep in te stellen of onbekwaam i n rechte te staan ;

■1°. door eenen vertegenwoordiger of gemachtigde, niet bevoegd voor den klager op te treden;

4°. met veronachtzaming van eenig voorschrift der artikelen 86 en 88, tenzij het verzuim overeenkomstig artikel !)•'! tijdig hersteld wordt.

Artikel 139.

Niet-ontvankelijk is het beroep, ingesteld tegen besluiten, door Ons genomen, tot schorsing of vernietiging van verordeningen en reglementen van gemeentebesturen.

Artikel 140.

Niet-ontvankelijk is het beroep, ingesteld tegen besluiten, door Ons genomen in de uitoefening van het opperbestuur der bnitenlandsche betrekkingen.

Sluiten