Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 141.

Niet-ontvanke]ijk is liet beroep, ingesteld tegen besluiten en liandelingen, door administratieve organen, in den loop eener administratieve instantie, genomen of verricht enkel, ten einde liet nemen van een besluit voor te bereiden.

Artikel 142.

Xiet-ontvankelijk is liet beroep, ingesteld tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen, tegen welke administratief beroep openstaat of opengestaan heeft.

Artikel 143.

Niet-ontvankelijk is het beroep, ingesteld tegen besluiten van administratieve organen, die reeds door een besluit van een administratief orgaan gewijzigd, ingetrokken of vernietigd zijn.

Artikel 144.

Niet-ontvanke]ijk is het beroep, ingesteld tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve organen, die reeds bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wettig of onwettig verklaard zijn.

Artikel 145.

Ni et-ontvankelijk is het beroep, ingesteld tegen besluiten of handelingen, door administratieve organen genomen of verricht tot tenuitvoerlegging van een besluit, dat reeds bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak wettig verklaard is, voor zoover het beroep steunt op de onwettigheid van het tenuitvoergelegd besluit.

Artikel 146.

Niet-ontvankelijk is het beroep, ingesteld te «ren besluiten of handelingen, door administratieve organen genomen of verricht tot tenuitvoerlegging van een besluit, tegen hetwelk de klager verzuimd heeft tijdig beroep in te stellen, voor zoover het beroep steunt op de onwettigheid van het tenuitvoergelegd besluit.

5de Afdeeling.

Van de schorsing der tenuitvoerlegging van een aangevallen besluit.

Artikel 147.

Indien de dag voor de einduitspraak nog niet bepaald is, kan de klager of de medeklager het gerecht verzoeken, de tenuitvoerlegging van het aangevallen besluit hangende het rechtsgeding te schorsen.

De schorsing' wordt steeds geweigerd, als de tenuitvoerlegging om redenen van algemeen belang noodzakelijk is.

Ontw. Aclm. Rechtspr. o

Sluiten