Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitslag' van een reeds voor den burgerlijken, den administratieven of den strafrechter aanhangig geding, kan het gerecht, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, het rechtsgeding voor onbepaalden

tijd schorsen. .

Na afloop van het burgerlijk, het administratief of het strafgeding wordt het geschorste rechtsgeding op verzoek van de meest gereede partij hervat.

Artikel 160.

Indien een besluit, eene handeling of eene weigering van een administratief orgaan, waartegen meer dan één beroep is ingesteld, >ij rechterlijke uitspraak wettig of onwettig verklaard wordt, worden de overige nog aanhangige gedingen door den rechter, voor wien zij. dienen, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, voor onbepaalden tijd geschorst.

Indien deze gedingen nog andere onderwerpen betretten dan liet besluit, de handeling of de weigering, bij rechterlijke uitspraak wettig of onwettig verklaard, worden zij slechts ten aanzien van dit laatste

onderwerp geschorst.

Zoodra de reden der schorsing vervallen is, worden de geschorste gedingen op verzoek van de meest gereede partij hervat.

Ieder der partijen is verplicht, de reden der schorsing onverwijld tei kennis van het gerecht te brengen.

Artikel 161.

Indien beroep is ingesteld tegen een besluit van een administratief orgaan, dat voor de einduitspraak door een besluit van een administratief orgaan gewijzigd, ingetrokken of vernietigd wordt schorst het gerecht, ambtshalve of op verzoek van eene der partijen, het geding

voor onbepaalden tijd. n

Zoodra de reden der schorsing vervallen is, wordt het geding p

verzoek van de meest gereede partij hervat.

Ieder der partijen is verplicht, de reden der schorsing onverwijld ter kennis van den rechter te brengen.

Artikel 162.

Indien een voor onbepaalden tijd geschorst geding hervat wordt, vindt artikel 121, lid 1, overeenkomstige toepassing.

De partijen, getuigen en deskundigen worden, zoo noodig, overeenkomstig de artikelen 126, 127 en 129 opnieuw opgeroepen.

Artikel 163.

Indien het verzoek tot schorsing in den loop van de behandeling van het rechtsgeding ter terechtzitting gedaan wordt schorst liet gerecht de behandeling van het rechtsgeding, ten einde onverwijld de

aanwezige partijen te hooren.

Het rechtsgeding blijft tot aan de uitspraak geschorst.

Sluiten