Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien liet vrije goedvinden der administratie ten aanzien van liet besluit, tot liet nemen waarvan de verdediger veroordeeld worden moet, volstrekt uitgesloten is, kan de reeliter, in de plaats van den verdediger, dit besluit in zijne uitspraak vaststellen.

Artikel 185.

Indien het gerecht eene weigering onwettig verklaart, veroordeelt het, met eerbiediging van liet vrije goedvinden der administratie, den verdediger om te doen of te besluiten, hetgeen deze ingevolge het publieke recht doen of besluiten moet.

Indien het vrije goedvinden der administratie ten aanzien van het besluit, tot het nemen waarvan de verdediger veroordeeld worden moet, volstrekt uitgesloten its, kan de rechter, in de plaats van den verdediger, dit besluit in zijne uitspraak vaststellen.

Artikel 186.

Indien liet gerecht liet beroep niet gegrond vindt, verklaart het de aangevallen handeling of weigering of het aangevallen besluit wettig.

Artikel 187.

De beslissing van liet gerecht betreft de onderwerpen, door het klaagschrift aan zijn oordeel onderworpen.

Indien het gerecht in zijne uitspraak eene veroordeeling uitspreekt of een besluit vaststelt, iis het bevoegd, anders te veroordeelen of te besluiten, dan door den klager gevorderd is.

Artikel 188.

Het gerecht beslist, hetzij op de gronden, door de partijen aangevoerd, hetzij op die, welke het zelf oordeelt te bestaan.

Artikel 189.

Hij de einduitspraak beveelt het gerecht, dat aan de partij, daarbij geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, de kosten van den verplichten rechtsgeleerden raadsman, benevens de door haar gemaakte kosten tot dagvaarding en schadeloosstelling van getuigen of deskundigen of tot het bijbrengen van eenig schriftelijk advies van deskundigen, uit s I!ijks kas geheel of gedeeltelijk zullen worden vergoed.

Als kosten van den verplichten rechtsgeleerden raadsman komen enkel in aanmerking de kosten, die de klager ter zake van het opstellen en onderteekenen van het klaagschrift aan zijnen advocaat of procureur verschuldigd is.

Met noodeloas gemaakte kosten wordt geene rekening gehouden.

Het bedrag der te vergoeden kosten wordt bij de uitspraak vastgesteld. De voorzitter geeft, daarvoor, zoodra de uitspraak in kracht van gewijsde gegaan is, een bevelschrift van tenuitvoerlegging af.

Sluiten