Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 190.

Teil hoogste acht dagen, nadat de einduitspraak in kracht van gewijsde gegaan is, zendt de griffier de tot bewijs gediend hebbende bescheiden van het geding, die zich onder zijne berusting bevinden, aan de rechthebbenden terug.

TITEL IY.

Van de ivijze van behandeling voor de arrondissementsrechtbanken.

Artikel 191.

Op liet beroep, bij de arrondissements-rechtbanken ingesteld, vinden de bepalingen van den derden titel overeenkomstige toepassing, behoudens de navolgende afwijkingen:

1°. het lid van de administratieve kamer der rechtbank bezit alle bevoegdheden, die ingevolge de bepalingen van dien titel aan den voorzitter van liet gerechtshof toekomen;

2°. indien tegen beschikkingen, als bedoeld in de artikelen 11' en 128, beroep ingesteld wordt, doet het lid der administratieve kamer onverwijld den griffier het beroepschrift, benevens een afschrift der aangevallen uitspraak, inzenden ter griffie van liet gerechtshof;

3°. de griffier van het gerechtshof geeft van de op dit beroepschrift gewezen beschikking onverwijld aan de arrondissements-rechtbank kennis.

Artikel 192.

Indien het lid van de administratieve kamer der rechtbank door bijzitters bijgestaan wordt, vinden de bepalingen van den derden titel zonder eenige afwijking overeenkomstige toepassing.

DERDE BOEK.

Van de gewone en de buitengewone rechtsmiddelen.

TITEL I.

Van het hooger beroep.

Artikel 193.

Ieder der partijen in een rechtsgeding is bevoegd, tegen de daarin door eene arrondissements-rechtbank gewezen einduitspraak hooger beroep in te stellen.

B

Sluiten