Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen vonnissen, die niet zijn eindvonnissen, kan te gelijk niet liet beroep tegen het eindvonnis hooger beroep worden ingesteld.

Een tegen een deel eener uitspraak ingesteld beroep wordt geacht tegen de gelieele uitspraak gericht te zijn.

Artikel 194.

Het hooger beroep wordt ingesteld binnen veertien dagen na den dag, waarop de aangevallen uitspraak gewezen is.

Het hooger beroep, ingesteld tegen eene beschikking, als bedoeld in artikel 94, vervalt, indien de aangevallen beschikking zelve ten gevolge van verzet is vervallen.

Artikel 195.

Het hooger beroep wordt ingesteld door het inzenden van een beroepschrift ter griffie van den rechter, die de aangevallen uitspraak gewezen heeft..

Indien het beroepschrift ter griffie van eenen anderen rechter ingezonden wordt, doet deze, of, indien hij een college is, de voorzitter van dit gerecht den griffier onverwijld het beroepschrift inzenden ter griffie van den rechter, die de aangevallen uitspraak gewezen heeft. Het aldus ingezonden beroepschrift wordt geacht op den dag der oorspronkelijke inzending ter griffie van dezen laatsten rechter te zijn ingezonden.

Artikel 196.

Het hooger beroep schorst de uitspraak, waartegen het gericht is.

Zij, die in het rechtsgeding in eersten aanleg partij geweest zijn, treden ook bij de behandeling in hooger beroep als zoodanig op.

Artikel 197.

Nadat de termijn voor het instellen van hooger beroep verstreken is, doet de rechter, die, of de voorzitter van het gerecht, dat de aangevallen uitspraak gewezen heeft, den griffier de ingezonden beroepschriften, voor zoover zij niet zijn vervallen, benevens de processtukken en een afschrift der aangevallen uitspraak, inzenden ter griffie van den recliter in hooger beroep.

De griffier zendt de vervallen beroepschriften aan de inzenders terug.

Artikel 198.

Het beroepschrift moet onderteekend zijn.

Namens den klager kan het beroepschrift door den burgemeester zijner woonplaats, door eenen gemeente-ambten aar, door dien burgemeester daartoe aangewezen, of door eenen advocaat of procureur onderteekend worden.

Artikel 199.

Indien hij, die een beroepschrift wenscht in te dienen, ten genoege van den voorzitter van het gerecht in hooger beroep of van het gerecht,

Sluiten