Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v

tegen welks uitspraak liet beroep is gericht, van zijn onvermogen doet blijken, voegt deze liem bij beschikking eenen advocaat of procureur toe, tenzij liet in te stellen hooger beroep kennelijk metontvankelijk of ongegrond is.

De toegevoegde advocaat of procureur stelt kosteloos liet beroepschrift op en onderteekent het.

De toevoeging geschiedt uit de advocaten en procureurs, m liet

rechtsgebied van het gerecht gevestigd.

Artikel 200.

Het beroepschrift houdt in:

1°. den naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van den appellant en diens vertegenwoordiger, in de artikelen 21 en 22 bedoeld ;

2°. de woonplaats, door den appellant of diens vertegenwoordiger voor het rechtsgeding binnen het Rijk gekozen, indien de appellant of, indien hij vertegenwoordigd wordt, diens vertegenwoordiger binnen het Rijk geene woonplaats heeft;

3°. eene duidelijke omschrijving van de uitspraak, waartegen het hooger beroep gericht is.

Artikel 201.

Gedingvoerende partijen kunnen voor het rechtsgeding binnen het

Rijk woonplaats kiezen.

De keuze van woonplaats geschiedt in het beroepschrift of liet 'vertoogschrift der partij of in eene onderteekende kennisgeving, ingezonden ter griffie van het gerecht, waarvoor het rechtsgeding dient.

Artikel 202.

Indien meer dan ééne partij binnen den daarvoor bepaalden teimijn beroep ingesteld heeft, worden hare beroepen tegelijk behandeld en beslist.

Artikel 203.

Op verzoek van den voorzitter van het gerecht in hooger beroep, zendt de verdediger onverwijld alle onder hem berustende stukken, waarvan bij het nemen van het aangevallen besluit, het verrichten deiaangevallen handeling of liet uitspreken der aangevallen weigei mg gebruik gemaakt is, hetzij de oorspronkelijke stukken, hetzij door hem gewaarmerkte afschriften, in ter griffie van het betiokken gei et it.

Een gewaarmerkt afschrift van het aangevallen besluit wordt op

verzoek mede ingezonden. .

Indien de verdediger een college is, geschiedt de waarmerking dooiden voorzitter, een lid of den secretaris van het college.

Artikel 204.

De voorzitter van het gerecht in hooger beroep is bevoegd, aan den

Sluiten