Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitter zoo spoedig mogelijk liet voorbereidend oftiderzoek of, indien liij dit niet noodig acht, de behandeling ter terechtzitting plaats

hebben. _ . . . ..

Alvorens het voorbereidend onderzoek of, indien hij dit niet noodig acht, de behandeling ter terechtzitting te doen plaats hebben, kan de voorzitter een afschrift van het door ieder der appellanten ingezonden beroepschrift aan de andere partijen doen toekomen.

Artikel 210.

De partijen kunnen naar aanleiding van ieder haar toegezonden beroepschrift, binnen veertien dagen na ontvangst van een afschrift, ter griffie van het gerecht in hooger beroep een vertoogschrift indienen.

De voorzitter kan dezen termijn op verzoek eener partij verlengen.

Yan het vertoogschrift van iedere partij doet de voorzitter zoo spoedig mogelijk een afschrift aan de andere partijen toekomen.

Het voorbereidend onderzoek of, indien dit niet geschiedt, de behandeling ter terechtzitting heeft in dit geval niet plaats, voordat de vertoogschriften ingediend of de termijnen voor hunne indiening verloopen zijn.

Artikel 211.

Op de behandeling in liooger beroep vinden, met uitzondering van de artikelen 100 en 121, lid 2, de bepalingen der tweede, derde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende afdeeling van den derden titel van het Tweede Boek overeenkomstige toepassing, behoudens de navolgende afwijkingen:

1°. dat de voorzitter de te behandelen rechtsgedingen niet voordraagt ;

2°. dat de voorzitter bij het bepalen van den dag voor de behandeling van het liooger beroep ter terechtzitting, indien hem zulks wenscheliik voorkomt, een lid aanwijst om aldaar als rapporteur op te treden, welke rapporteur alsdan zijn rapport uitbrengt onmiddelliji: na den aanvang van het onderzoek;

3° dat de rechter in hooger beroep ook recht kan doen op de verklaringen van partijen, getuigen en deskundigen, die bij de behandeling van het rechtsgeding in eersten aanleg ter terechtzitting afgelegd zijn.

Artikel 212.

Niet-ontvankelijk is he.t hooger beroep, ingesteld:

1°. na afloop van den daarvoor bepaalden termijn;

2°. door eenen appellant, onbevoegd hooger beroep in te stellen of onbekwaam in rechte te staan;

3°. door eenen vertegenwoordiger of gemachtigde, niet bevoegd voor den appellant op te treden;

Sluiten