Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. met veronachtzaming van eenig voorschrift der artikelen 198 en 200, tenzij het verzuim overeenkomstig artikel 205 tijdig hersteld wordt.

Artikel 213.

De rechter in hooger beroep beraadslaagt en beslist overeenkomstig de voorschriften der artikelen 175, 176 en 177.

Artikel 214.

Alvorens de gegrondheid van het hooger beroep te onderzoeken, gaat de rechter in hooger beroep na, of het hooger beroep ontvankelijk is.

Indien hij bevindt, dat het hooger beroep niet-ontvankelijk is, verklaart. hij het niet-ontvankelijk.

Artikel 215.

Indien het gerecht in hooger beroep bevindt, dat de voorzitter artikel 205 niet toegepast heeft, doet het alsnog-, wat de voorzitter had behooren te doen.

Het geding wordt alsdan, zoo noodig, teruggebracht in den staat, waarin het zich bevond op het oogenblik, dat de voorzitter artikel 205 had behooren toe te passen.

De artikelen 205, 206, 207, 208 en 212 n°. 4 vinden voor dat geval overeenkomstige toepassing.

Artikel 216.

Indien de rechter in hooger beroep bevindt, dat de behandeling van het rechtsgeding in hooger beroep niet volledig geweest is, kan hij, bij arrest, hervatting der behandeling ter terechtzitting of voorbereidend onderzoek selasten.

De artikelen 180, 181 en 182 vinden overeenkomstige toepassing.

Artikel 217.

De rechter in hooger beroep bevestigt de uitspraak van den rechter van eersten aanleg, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging daarvan, hetgeen de lagere rechter had behooren te doen.

De rechter in hooger beroep beraadslaagt en beslist overeenkomstig het voorschrift van artikel 188.

Artikel 218.

Indien de rechter in hooger beroep eene uitspraak vernietigt, waardoor de hoofdzaak niet beslist is, en de beslissing daarvan het gevolg zijn moet van de vernietiging der aangevallen uitspraak, verwijst de rechter in hooger beroep het rechtsgeding naar den rechter, die de vernietigde uitspraak gewezen heeft, om het met inachtneming zijner uitspraak af te doen.

Sluiten