Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 215)

Indien ile rechter in hooger beroep bevindt, dat bij de behandelingin eersten aanleg- vormen zijn geschonden, die op stralfe van nietigheid voorgeschreven of wier schennis op de aangevallen uitspraak van invloed kan zijn, vernietigt de rechter in hooger beroep de aangevallen uitspraak en verwijst hij het rechtsgeding naar den rechter, die de vernietigde uitspraak gewezen heeft, 0111 te worden hervat in den staat, waarin het zich voor het plegen van het verzuim bevond.

Artikel 121, lid 1, vindt overeenkomstige toepassing. De partijem, getuigen en deskundigen worden, zoo noodig, overeenkomstig- de artikeleii^ 126, 127 en 129 opnieuw opgeroepen.

Artikel 220.

Ingeval van verwijzing van een rechtsgeding zendt de griffier van den rechter in hooger beroep de processtukken, benevens een afschrift der uitspraak, in ter griffie van den rechter, naar wien het rechtsgeding verwezen is. De inzending- geschiedt onverwijld, nadat de uitspraak van verwijzing in kracht van gewijsde gegaan is.

Indien de rechter in hooger beroep het rechtsgeding afdoet, vinden de artikelen 189 en 190 overeenkomstige toepassing.

TITEL II.

Van het beroep in cassatie.

Artikel 221.

Ieder der partijen in een rechtsgeding is bevoegd, tegen de daarin door een gerechtshof gewezen einduitspraak beroep in cassatie in te stellen.

Tegen arresten, die niet zijn eindarresten, kan tegelijk niet het beroep tegen het eindarrest beroep in cassatie worden ingesteld.

Een tegen een deel eener uitspraak ingesteld beroep wordt geacht tegen de gelieele uitspraak gericht te zijn.

Artikel 222.

Het beroep in cassatie wordt ingesteld binnen veertien dagen na den dag, waarop de aangevallen uitspraak gewezen is.

Het beroep in cassatie, ingesteld tegen eene beschikking van een gerechtshof, als bedoeld in artikel 94 of 200, vervalt, indien de aangevallen beschikking zelve ten gevolge van verzet is vervallen.

Artikel 223.

Het beroep in cassatie wordt ingesteld door het inzenden van een beroepschrift in cassatie ter griffie van den rechter, die de aangevallen uitspraak gewezen heeft.

Sluiten