Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien liet beroepschrift ter griffie van eenen anderen rechter wordt ingezonden, doet deze, of indien hij een college is, de voorzitter van dit gerecht, den griffier onverwijld het beroepschrift inzenden ter griffie van den rechter, die de aangevallen uitspraak g-ewezen heeft. Het aldus ingezonden beroepschrift wordt geacht op den dag der oorspronkelijke inzending ter griffie j*an dezen laats ten rechter te zijn ingezonden.

Artikel 224.

Het beroep in cassatie schorst de uitspraak, waartegen het gericht is.

Zij, die in het rechtsgeding, door de aangevallen uitspraak beslist, partij geweest zijn, treden ook bij de behandeling in cassatie als zoodanig op.

Artikel 225.

Nadat de termijn voor liet instellen van beroep in cassatie verstreken is, doet de voorzitter van het gerecht, dat de aangevallen uitspraak gewezen heeft, den griffier de ingezonden beroepschriften in cassatie, voor zoover zij niet zijn vervallen, benevens de processtukken en een afschrift der aangevallen uitspraak, inzenden ter griffie van den hoogen raad.

De griffier zendt de vervallen beroepschriften in cassatie aan de inzenders terug.

Artikel 226.

Het beroepschrift in cassatie moet onderteekend zijn.

Namens den appellant kan het beroepschrift door den burgemeester zijner woonplaats, door eenen gemeente-ambtenaar, door dien burgemeester daartoe aangewezen, of door eenen advocaat of procureur onderteekend worden.

Artikel 227.

Indien hij, die een beroepschrift in cassatie wenscht in te dienen, ten genoege van den voorzitter van den hoogen raad of van het gerecht, tegen welks uitspraak het beroep is gericht, van zijn onvermogen doet blijken, voegt deze hem bij beschikking eenen advocaat of procureur toe, tenzij het in te stellen beroep in cassatie kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is.

De toegezegde advocaat of procureur stelt kosteloos het beroepschrift in cassatie op en onderteekent het.

De toevoeging geschiedt uit de advocaten en procureurs, in het rechtsgebied van het gerecht gevestigd.

Artikel 228.

Het beroepschrift in cassatie houdt in:

1 . den naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van den appellant en diens vertegenwoordiger, in de artikelen 21 en 22 bedoeld ;

Ontw. Adm. Rechtspr. 4

Sluiten