Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. de woonplaats, dooi' den appellant of diens vertegenwoordiger voor het rechtsgeding binnen het Kijk g-ekozen, indien de appellant of, indien hij vertegenwoordigd wordt, diens vertegenwoordiger binnen het Bijk geene woonplaats heeft;

3°_ eelle duidelijke omschrijving van de uitspraak, waartegen het beroep gericht is.

Artikel 229.

Gedingvoerende partijen kunnen voor het rechtsgeding binnen liet Bijk woonplaats kiezen.

De keuze van woonplaats geschiedt in het beroepschrift in cassatie of liet vertoogschrift der partij of in eene onderteekende kennisgeving, ingezonden ter griffie van het gerecht, waarvoor het rechtsgeding dient.

Artikel 230.

Indien meer dan één partij binnen den daarvoor bepaalden termijn beroep in cassatie ingesteld heeft, worden hare beroepen tegelijk behandeld en beslist.

Artikel 231.

De voorzitter van den hoogen raad is bevoegd, aan den appellant schriftelijke of mondelinge inlichtingen omtrent het beroepschrift in

cassatie te vragen.

De inlichtingen worden binnen den door den voorzitter bepaalden

termijn verstrekt.

Artikel 232.

Indien het beroep in cassatie niet is ingesteld overeenkomstig de voorschriften der artikelen 226 en 228, noodigt de voorzitter den appellant uit, het gepleegd verzuim binnen eenen bepaalden termijn te herstellen, tenzij liet beroep in cassatie om andere redenen kennelijk niet-ontvankelijk is.

Artikel 233.

Indien het beroep in cassatie kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, kan, bij beschikking, het gerecht het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren of de aangevallen uitspraak bevestigen.

Indien artikel 232 toegepast is, beschikt liet gerecht niet, voordat de door den voorzitter bepaalde termijn verstreken is.

Indien meer dan ééne partij binnen den daarvoor bepaalden termijn beroep in cassatie ingesteld heeft, wordt de niet-ontvankelijkheid van het beroep in cassatie niet bij beschikking uitgesproken, tenzij het ten aanzien van alle appellanten niet-ontvankelijk is.

Artikel 234.

J\iet toestemming van zijne medeleden kan de voorzitter \ an den

Sluiten