Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)e liooge raad beraadslaagt en beslist overeenkomstig- liet voorschrift van artikel 188. v

Artikel 244.

Indien de liooge raad eene uitspraak vernietigt, waardoor de hoofdzaak heslist is., en hij, ten gevolge van de onvolledigheid der feiten, buiten staat is de hoofdzaak te beslissen, zooals de rechter, door wien de aangevallen uitspraak gewezen is, had behooren te doen, verwijst hij het rechtsgeding naar dezen rechter, om het met inachtneming zijner uitspraak af te doen.

Artikel 245.

Indien de hooge raad eene uitspraak vernietigt, waardoor de hoofdzaak niet beslist is, en de beslissing daarvan liet gevolg zijn moet van de vernietiging der aangevallen uitspraak, verwijst de hooge raad het rechtsgeding naar den rechter, die de vernietigde uitspraak gewezen heeft, om het met inachtneming zijner uitspraak af te doen.

Artikel 246.

Indien de hooge raad bevindt, dat bij de behandeling in hoogsten aanleg vormen zijn geschonden, die op straffe van nietigheid voorgeschreven of wier schennis op dei aangevallen uitspraak van invloed geweest kan zijn, vernietigt de hooge raad de aangevallen uitspraak en verwijst hij het rechtsgeding' naar den rechter, die de vernietigde uitspraak gewezen heeft, om te worden hervat in den staat, waarin het zich voor het plegen van het verzuim bevond.

Artikel 121, lid 1, vindt overeenkomstige toepassing. De partijen, getuigen en deskundigen worden, zoo noodig, overeenkomstig de artikelen 126, 12T en 129 opnieuw opgeroepen.

Artikel 247.

Ingeval van verwijzing van een rechtsgeding zendt de griffier van den hoogen raad de processtukken, benevens een afschrift der uitspraak, onverwijld in ter griffie van den rechter, naar wien liet rechtsgeding verwezen is.

Indien de hooge raad het rechtsgeding afdoet, vinden de artikelen 18!) en 190 overeenkomstige toepassing.

TITEL III.

Van de nietigverklai ing van gewijsden.

Artikel 248.

Ieder der partijen in een rechtsgeding is bevoegd, nadat de daarin gewezen einduitspraak in kracht van gewijsde gegaan is, de vernietiging daarvan te verzoeken.

Sluiten