Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is bevoegd naar de waarschijnlijkheid der nieuwe feiten onderzoek te doen of te gelasten.

De bepalingen van de tweede afdeeling van den derden titel en die van den vierden titel van het Tweede Boek vinden op dit onderzoek overeenkomstige toepassing.

Artikel 254.

De rechter of, indien het verzoekschrift bij een college ingezonden is, de voorzitter stelt den dag voor de behandeling van het verzoekschrift ter terechtzitting vast. De griffier brengt die dagbepaling ter kennis van de partijen.

Artikel 122 vindt overeenkomstige toepassing.

Bij de behandeling ter terechtzitting kan ieder der partijen mondeling de gronden uiteenzetten, waarop hij de vernietiging van de aangevallen uitspraak wenscht. of bestrijdt.

Artikel 255.

Het gerecht beslist bij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie weken na de behandeling ter terechtzitting.

Indien liet gerecht het verzoek ongegrond bevindt, wijst het dit af.

Indien liet gerecht het verzoek gegrond bevindt, schorst het de aangevallen uitspraak, tenzij artikel 257 toepassing vindt.

Artikel 256.

Indien het gerecht de aangevallen uitspraak schorst, heeft bij dit gerecht een geheel nieuw onderzoek plaats.

Indien de hooge raad eene door hem gewezen uitspraak schorst, vinden de bepalingen van de tweede tot en met tiende afdeeling van den derden titel van liet Tweede Boek op dit nieuwe onderzoek overeenkomstige toepassing.

Artikel 257.

Indien de aangevallen uitspraak die van een lager gerecht bevestigt, is het hooger gerecht bevoegd, zijne bevestigende uitspraak te vernietigen, de bevestigende uitspraak te schorsen en het rechtsgedingte verwijzen naar het lager gerecht, dat de geschorste uitspraak gewezen heeft.

Indien het hooger gerecht van deze bevoegdheid gebruik maakt, vindt bij het lager gerecht een geheel nieuw onderzoek plaats.

Artikel 258.

Ingeval van verwijzing van een rechtsgeding zendt de griffier van het hooger gerecht de processtukken, benevens een afschrift der uitspraak, onverwijld in ter griffie van het gerecht, waarnaar het rechtsgeding verwezen is.

Sluiten