Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 259.

Het gerecht, dat de geschorste uitspraak gewezen heeft, bevestigt zijn© vroegere uitspraak, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging daarvan, hetgeen het had behooren te doen.

Tegen de nieuwe uitspraak staan dezelfde rechtsmiddelen open, als tegen de geschorste konden worden aangewend.

Artikel 260.

Indien de geschorste uitspraak vernietigd wordt, wordt de tenuitvoerlegging van die uitspraak of van het besluit, hetwelk bij die uitspraak wettig verklaard was, gestaakt.

Artikel 261.

De vernietiging van eene uitspraak brengt geenerlei nadeel toe aan de aanspraken, door derden te goeder trouw tegen praestatie van tegenwaarde verworven, nadat de vernietigde uitspraak, waarbij over die aanspraken beslist is, in kracht van gewijsde gegaan was.

TITEL IV.

Van de herziening van onderling onvereenigbare gewijsden van den administralieven, den burgerlijken of den strafrechter.

Artikel 262.

Indien eene in kracht van gewijsde gegane einduitspraak van den administratieven rechter ten aanzien van een onderwerp eene beslissing bevat, die onvereenigbaar is niet eene beslissing, ten aanzien van hetzelfde onderwerp in een eindgewijsde van den administratieven, den burgerlijken of den strafrechter gegeven, is:

1°. ieder der partijen in het administratief geding of de administratieve gedingen;

2°. ieder der partijen in het burgerlijk geding;

3°. de procureur-generaal bij den hoogen raad en ieder der beklaagden

bevoegd, aan den hoogen raad de herziening der onvereenigbare gewijsden te verzoeken.

Van vonnissen of arresten, die niet zijn eindvonnissen of -arresten, kan de herziening tegelijk met die van de einduitspraak worden verzocht.

Artikel 263.

Het verzoek tot herziening wordt gegrond op de onderlinge onvereenigbaarlieid der aangevallen gewijsden ten gevolge van rechtsschennis.

Sluiten