Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling de gronden uiteenzetten, waarop hij de herziening der aangevallen gewijsden wenscht of bestrijdt.

Artikel 269.

De hooge raad heslist hij ter terechtzitting uitgesproken beschikking binnen drie weken na de behandeling ter terechtzitting.

Hij doet recht op het bewijs, blijkens de aangevallen gewijsden m ieder geding geleverd.

Artikel 270.

Indien de liooge raad het verzoek ongegrond bevindt, wijst hij het af. Indien hij het verzoek gegrond bevindt, herziet hij het gewijsde, 111 hetwelk de wet geschonden is, en doet, met geheele of gedeeltelijke vernietiging daarvan, hetgeen de rechter, wiens gewijsde herzien wordt, had beliooren te doen.

Artikel 271.

De herziening van een gewijsde van den burgerlijken rechter brengt geenerlei nadeel toe aan de rechten, door derden te goeder trouw tegen praestatie van tegenwaarde verworven, nadat de herziene uitspraak, waarbij over die rechten beslist is, in kracht van gewijsde gegaan was.

Artikel 272.

De herziening van een gewijsde van den strafrechter biengt geeneilt i nadeel toe aan eenen beklaagde, die veroordeeld, vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen of te wiens aanzien het recht tot strafvordering vervallen verklaard is.

Artikel 273.

Indien een gewijsde van den administratieven rechter herzien wordt, wordt de tenuitvoerlegging van de herziene uitspraak of van liet besluit, hetwelk bij die uitspraak wettig verklaard was, gestaakt.

Artikel 274.

De herziening van een gewijsde van den administratieven rechter brengt g-eenerlei nadeel toe aan de aanspraken, door deiden te goe ei trouw tegen praestatie van tegenwaarde verworven, nadat de herziene uitspraak, waarbij over die aanspraken beslist is, in kracht van gewijsde gegaan was.

Sluiten