Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst zal welrken van den dag, waarop de uitspraak is gewezen, hetzij de onwettigheid van een besluit of eene weigering voor gedekt ie verklaren.

Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, vergoedt voor zooveel noodig. de Staat, dien of het openbaar lichaam, hetwelk het aangaat, aan de onmiddellijk belanghebbenden het geleden ongelijk.

Er wordt geene vergoeding genoteli door de onmiddellijk belanghebbenden, die niet, gelijk de klager, tijdig beroep hebben ingesteld

Vergoed wordt slechts de schade, die onmiddellijk en noodwendig uit 's rechters beslissing voortvloeit.

Artikel 282.

In de uitspraak, waarin de rechter van de bij artikel 281, lid 1, bedoelde bevoegdheid gebruik maakt, kan liij tegelijkertijd tot schadeloosstelling, althans van den klager en den medeklager, veroordeelen.

De veroordeeling wordt uitgesproken tegen het administratief orgaan, bevoegd de betaling der door den Staat of het openbaar lichaam verschuldigde vergoeding te bevelen.

Artikel 283.

Indien de veroordeelde niet aan eene tegen hem uitgesproken veroordeeling voldoet, wordt op verzoek van den klager of den medeklager, nadat de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gegaan is, een commissaris tot tenuitvoerlegging benoemd.

Indien eene veroordeeling tegen Ons uitgesproken is, vindt het eerste lid van dit artikel geene toepassing.

Artikel 284.

De commissaris tot tenuitvoerlegging wordt benoemd door het gerecht, dat de veroordeeling uitgesproken heeft.

Indien de veroordeeling door eenen hoogeren rechter bevestigd is, „eschiedt de benoeming door den rechter, wiens uitspraak bevestigd is. r Indien de veroordeeling door eenen hoogeren rechter geheel of ten deele vernietigd is, geschiedt de benoeming door den hoogeren rechter, tenzij deze in zijn uitspraak den lageren tot deze benoeming bevoegd verklaart.

Artikel 285.

De klager, de medeklager en de veroordeelde worden door den griffier tegen den door den rechter of, indien het verzoekschrift bij een college ingediend is, door den voorzitter bepaalden dag opgeroepen, ten einde op het verzoek gehoord te worden.

Het gerecht beslist bij beschikking.

Artikel 286.

De oriffier zendt aan den commissaris tot tenuitvoeilegging een afschrift van de beschikking, waarbij hij benoemd is, benevens een afschrift van de tenuitvoer te leggen uitspraak.

Sluiten