Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 287.

De commissaris tot tenuitvoerlegging- bezit dezelfde bevoegdheden als het administratief orgaan, in welks plaats hij optreedt.

Besluiten of handelingen, door den commissaris tot tenuitvoerlegging genomen of verricht, worden geacht genomen of verricht te zijn door het administratief orgaan, in welks plaats liij optreedt.

Artikel 288.

Met machtiging van den rechter is de commissaris tot tenuitvoerlegging bevoeg-d zoo noodig, ten name van den Staat, dien, of het openbaar lichaam, hetwelk het aangaat, en tot het door den rechter bepaalde bedrag:

1°. de gelden op te nemen, die hij behoeft om aan de vei'oordeeling te kunnen voldoen;

2°. de gelden op te nemen, die hij behoeft om aan de onmiddellijk belanghebbenden het geleden ongelijk te vergoeden, indien hij buiten staat is, aan de veroordeeling te voldoen.

Er wordt geene vergoeding, als bedoeld in n°. 2 van het eerste lid, genoten door de onmiddellijk belanghebbenden, die niet, gelijk de klager, tijdig beroep hebben ingesteld.

Vergoed wordt slechts de schade, die onmdidellijk en noodwendig uit de niet-voldoening voortvloeit.

Artikel 289.

Indien de in het voorgaand artikel bedoelde machtiging niet reeds bij zijne benoeming verleend is, kan de commissaris tot tenuitvoerlegging haar alsnog te allen tijde verzoeken aan den rechter, die hem benoemd heeft.

Artikel 285 vindt dan overeenkomstige toepassing.

In het geval, bedoeld in artikel 288, lid 1 n°. 2, worden, behalve den klager en den medeklag-er, ook gehoord de overige onmiddellijk belanghebbenden, die zich bij den commissaris om vergoeding aanmelden.

Artikel 290.

Eene rechterlijke uitspraak, die een besluit vaststelt, wordt tenuitvoergelegcl, als ware het besluit genomen door het administratief orgaan, in welks plaats de rechter het vastgesteld heeft.

De bepalingen omtrent de kosten der tenuitvoerlegging vinden overeenkomstige toepassing.

Artikel 291.

Eene rechterlijke uitspraak, die een besluit vaststelt, dat bij dwangbevel uitvoerbaar is, wordt op de wijze, in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaald, tenuitvoergelegd.

Sluiten