Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tenuitvoerlegging heeft plaats op een door den griffier onderteekend afschrift der rechterlijke uitspraak.

De kosten der tenuitvoerlegging zijn ten laste van hem, tegen wieti de tenuitvoerlegging plaats heeft.

Artikel 292.

Geschillen, over de tenuitvoerlegging der in het voorgaand artikel bedoelde uitspraken rijzend, worden berecht door den burgerlijken rechter.

Bevoegd is de arrondissements-rechtbank, binnen wier rechtsgebied de tenuitvoerlegging plaats grijpt.

Zoodanige geschillen worden door een exploit van verzet aan het oordeel des rechters onderworpen.

Slotbepaling.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat. alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

])c Minister van Justitie,

Sluiten