Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers in eenen toestand geraakt, die niet langer houdbaar is. Lr moet daarin, tot welken prijs ook, verbetering worden aangebracht. I)e schepping van verschillende nieuwe rechterlijke betrekkingen biedt daarvoor eene zoo gunstige gelegenheid, dat zij niet mag worden verzuimd.

De organisatie van den administratieven rechter plaatst den wetgever dus voor deze vraag: hoe wordt, met verbetering van de bestaande misstanden in de rechterlijke macht, een deugdelijke administratieve rechter verkregen? Alvorens echter het antwoord op deze vraag kan worden medegedeeld, dienen die misstanden vast te staan.

§ 14. Misstanden in de bestaande rechterlijke organisatie.

De rechterlijke macht heeft tot heden hare moeilijke en hooge taak op alleszins loffelijke wijze vervuld. ()ver hare onkreukbaarheid en haren ijver gaat maat één roep. Met onmiskenbare onpartijdigheid doet zij recht, waar haar uitspraak wordt ingeroepen. Met prijzenswaardige opgewektheid verricht zij den arbeid, hoe omvattend ook, dien die rechtzoekenden van haar vergen. En onder hare leden telt zij juristen, wier naam ook over onze grenzen met eerbied wordt genoemd.

Maar de omstandigheden wijzigen zich en krachten beginnen te werken, die voor haar aanzien gevaarlijk zouden kunnen worden. Aan mannen met werkkracht en gaven biedt zij niet meer de meest begeerde plaats. Jonge juristen, die beloven, keeren zich niet zelden van haar af. Zij wenden zich vaak of naar de balie öf kiezen een vrij beroep, waarin kennis en inspanning passender belooning vinden.

Xu zal de rechterlijke macht in de financieele vooruitzichten, die zij aan hare leden opent, nimmer kunnen wedijveren met de talrijk© vrije beroepen, die de moderne ontwikkeling van handel, verkeer en nijverheid, van geld- en verzekeringwezen in het aanzijn riep. Daarvoor schenkt zij den rechterlijken ambtenaar dan ook eene plaats van aanzien in de maatschappij. Maar zal zij om dit zeker niet geringe voordeel de hoogste karakters en de beste talenten lokken, dan dient ze aan hen, die zonder vermogen zijn, toch een inkomen te verzekeren, dat hen in staat stelt, overeenkomstig hunne maatschappelijke positie te leven. Dat doet de rechterlijke macht sinds lang niet meer. Zoo dreigt zij gaandeweg een beambtencorps te worden, dat behalve uit gefortuneerden, ook uit dezulken zal worden aangevuld, die elders minder goed terecht kunnen.

In nog een ander opzicht laat de tegenwoordige organisatie der rechterlijke macht te wenschen over. Leden van parket en griffie, rechters en raadsheeren plegen hunne functiën tot op zeer ver gevorderden leeftijd te bekleeden. Regelmatige opschuiving van jonge krachten heeft dientengevolge niet plaats. Maar dit is nog het minste.

()ok de rechtspraak zal daaronder gaan lijden.. De inspanning, van de rechterlijke macht gevorderd, wordt toch met den dag grooter. De arbeid wordt omvangrijker niet alleen, maar ook moeilijker. Bovendien leeft men tegenwoordig ook in de rechtswereld snel. Nieuwe

Sluiten