Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doctoren in (le rechts- en staatswetenschap (artt. 46b, Gift, 8-\b Ontw.

'v ])e administratieve kamer bestaat bij de rechtbanken slechts uit één lid (art. 59a Ontw. (R. O.) II).

5°. administratieve rechter in eersten aanleg, in liooger beroep en in cassatie zijn respectievelijk de rechtbank, het hof en de hooge raad (artt. 59b, 71 Ontw. (R. O.) II en art, 95 R. O. oud).

Het hof neemt bovendien in eersten aanleg kennis van het beroep tegen besluiten, in administratief appèl genomen. (Art. ,0 Ontw.

(R. O.) II).

Ten slotte zullen, in aansluiting aan de bovenstaande maatregelen, noff een paar minder ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld; zij beoogen bezuiniging op de kosten van liet rechterlijk personeel. Vg. artt. 14 en 36 Ontw. II (R. O.) en artt. 4 {aanvang) en 8 Ontw. lil.

Tot toelichting dezer maatregelen een enkel woord!

No. 2. Salarisverhooging en pensionneering.

De salarisverhooging maakt de rechterlijke betrekkingen aantrekkelijker. De verplichte pensionneering verjongt de colleges regelmatig ; zij verbetert tevens de kans op promotie.. Het dreigend gevaar voor het aanzien der rechterlijke macht is daarmede gekeeid.

Deze verbetering kost geld, zelfs veel geld. De salarisverhooging zal waarschijnlijk na 10 jaar het budget met een constant bedrag van meer dan 250,000 gulden bezwaren. Maar dat is met de eemge Jast, op de schatkist gelegd. Zal het verplichte ontslag wegens liet overschrijden der leeftijdsgrens de rechterlijke macht het nieuwe bloed toevoeren, dat zij zoo dringend van noode heeft, dan behoort dit ontslag —• althans voor zoover het mogelijk is — ook hen te treffen, die reet s vóór de invoering der nieuwe wetgeving zijn aangesteld. De rechterlijke ambtenaren, die voor de invoering der nieuwe wetgeving tot we deropzeg gens zijn benoemd, zullen dus ontslagen worden, hetzij dadelijk bij de invoering der nieuwe wetgeving, voor zoover zij dan reeds de 65 (70) voorbij zijn, hetzij daarna, zoodra zij den vollen ouderdom van 65 (70) jaren bereiken. Maar deze ambtenaren wisten niet beter, of zij konden tot aan hunnen dood m functie blijven, lenzij de wetgever onbillijk zou willen zijn, behooren zij dus als pensioen te ontvangen de volle wedde, ten tijde van de invoering der nieuwe

wetgeving door hen genoten.

En wat zal de wet bepalen ten aanzien van lien, die thans voor het leven zijn aangesteld en dus niet gevoeglijk aan verplich ontslag onderworpen kunnen worden? Het is in liet belang eener goede rechtsbedeeling, dat zij hun ontslag nemen, zoodra zij de bovenvermelde leeftijdsgrens overschreden hebben. In het. Ontwerp van w et tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie zijn daarom te hunnen behoeve vrijgevige pensioenbepalingen opgesteld. Zij behouden namelijk de volle, ten tijde der invoering der nieuwe wetgeving door heil genoten wedde als pensioen, wanneer zij na het oversein ij-

Sluiten